genealogy of Radvani family

Geneológia rodu Radváni

Rod je uvádzaný v Encyklopédií Slovenska ako „Uhorský šľachtický rod“.
a. Písomne doložený je od roku 1190, kedy sa spomína najstarší člen rodu JURK, ktorý mal majetky na pravom brehu Hrona, neďaleko slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica. /1257/
Pôvodný názov osady, neskôr obce bol RADUANY (písomne doložený v roku 1263). Neskôr bol názov obce spomínaný aj ako RADVÁNY, nemecký RADWANY, latinský RADVA .

b. Jurk mal syna DIONÝZ (asi 1230). Zdedil po otcovi majetky a zveľadil obec. Kráľ Ondrej III. Ho roku 1291 menoval ako 60 ročného za župana zvolenského komitátu.

Read More