genealogy of Radvani family

Geneológia rodu Radváni

Rod je uvádzaný v Encyklopédií Slovenska ako „Uhorský šľachtický rod“.
a. Písomne doložený je od roku 1190, kedy sa spomína najstarší člen rodu JURK, ktorý mal majetky na pravom brehu Hrona, neďaleko slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica. /1257/
Pôvodný názov osady, neskôr obce bol RADUANY (písomne doložený v roku 1263). Neskôr bol názov obce spomínaný aj ako RADVÁNY, nemecký RADWANY, latinský RADVA .

b. Jurk mal syna DIONÝZ (asi 1230). Zdedil po otcovi majetky a zveľadil obec. Kráľ Ondrej III. Ho roku 1291 menoval ako 60 ročného za župana zvolenského komitátu.

c. Dionýz mal vnuka DIONÝZ II, ktorý bol už povýšený do šľachtického stavu a používal od roku 1368 meno Gróf Dionýz de Radvany (niekde uvádzaný aj de Radvan) funkcie podžupanov zvolenskej stolice.

d. V 15. a 16. storočí zastávali všetci potomkovia rodu de Radvan (de Radvany) funkcie podžupanov Zvolenskej stolice.

e. Od r. 1517 začala prenikať na územie Slovenska reformácia a rod sa stal v Uhorsku známy ako šíriteľ, podporovateľ a ochranca protestantizmu. Dokonca JURAJ de Radwan (pod vplyvom nemčiny si písal v mene „W“) v r. 1645 – bol ako uhorský šľachtic a jedna z vedúcich osobností uhorského protestantizmu popravený na tzv. prešovských jatkách ako 42. ročný, zomrel 18.4.1687.

f. Juraj mal syna JÁN, ( 6.12.1666 – 7.4.1738 ). Ján bol po poprave otca Juraja omilostený kráľom a menovaný za poslanca uhorského snemu. Zomrel ako 74 ročný.

g. Ján mal dvoch synov: JURAJ (16.10.1700 – x.x. 1763) bol poslancom uhorského snemu. LADISLAV (18.12.1701 – x.x.1758), bol žiakom Mateja Bela, založil v Radvani knižnicu, ktorej pozostatky sa i dnes nachádzajú v Stredoslovenskom regionálnom múzeu v Radvani.
Napísal geneologiu rodu: RADVANY NOTITIA FAMILIAE SUAE (1764). Bola to vôbec prvá geneológia nejakého rodu, založená na hodnoverných písomných prameňoch v celom Uhorsku.

h. Ladislav mal vnuka ANTON ( 7.6. 1807 – 7.6. 1882). Anton bol študovaný právnik, župan zvolenskej stolice od roku 1848, župan turčianskej stolice od r. 1877. Z Radvane sa presťahoval do Zvolena, kde bol evanjelickým inšpektorom celej ev . a.v. cirkvi v Uhorsku. Stal sa aj kráľovským radcom, preto sa presťahoval do dnešnej Budapešti, kde sa mu narodil syn Béla.(Anton)

i. BÉLA (ANTON) (1.3. 1849 – 2.5. 1906). Vyštudoval na peštianskej univerzite. Pri zápise do matriky mu zmenili meno na RADVÁNYI. Desať rokov zastával funkciu župana zvolenskej stolice vo Zvolene. Presťahoval sa znovu do Budapešti, kde sa stal členom Maďarskej akadémie vied a poslancom Uhorského snemu.

j. Béla mal syna JÁN (JÁNOS) (1813 – 1896), dožil sa 83 rokov a je pochovaný v Radvani.

k. Ján mal syna SAMUEL ( 1830 – 1909), dožil sa 79 rokov.

l. Samuel mal syna ONDREJ (1859 – 1920), dožil sa 61 rokov.

m. *Ondrej mal syna PAVEL (1897 – 1953), dožil sa 56 rokov.

n. Pavel má syna PAVEL RASTISLAV, (26.7.1923 Zvolen – 22.01.2013 Banská Štiavnica) Evanjelický a.v. farár a senior Hontianskeho seniorátu, dožil sa 89 rokov

o. Pavel mal syna PAVEL, narodil sa v Martine 18.12.1949, vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave (RNDr.) Pôsobil na SAV v Bratislave, na UK v Bratislave a UMB v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici ako vysokoškolský pedagóg. Zomrel 5.4. 2003 ako 54 ročný.
Týmto Pavlom sa končí priama línia rodu Radváni.
Zapísané dňa 18.12. 2000 v Banskej Štiavnici.
Doc. RNDr. Pavel Radváni CSc.
Doplnené dňa 25.01.2013 v Banskej Štiavnici